Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mijn-website-maken.be
Mijn-website-maken.be stemt ermee in om webhosting aan klanten te verschaffen tegen een jaarlijkse vergoeding. De klant mag de website gebruiken zowel voor commerciële als voor privé-doeleinden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op: 13/11/2019

Betalings-, leverings-, en protesttermijnen:

De door Mijn-website-maken.be opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Klachten of betwistingen m.b.t. de geleverde goederen of gepresteerde diensten dienen door de klant per aangetekende post geformuleerd te worden binnen de drie kalenderdagen nadat de goederen geleverd werden of de diensten gepresteerd werden, bij gebreke waaraan de geleverde goederen en gepresteerde diensten onherroepelijk als aanvaard worden aanzien. Klachten of betwistingen m.b.t. de facturen dienen door de klant per aangetekende post geformuleerd te worden binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, bij gebreke waaraan de factuur onherroepelijk als aanvaard wordt aanzien. In geval van annulatie van een bestelling door de klant is de klant van rechtswege een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het overeengekomen, ten titel van winstderving; wij behouden ons het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien onze schade hoger ligt dan 30 %. Eventuele betwistingen nopens de facturen, de levering van goederen of de prestatie van diensten worden uitsluitend beslecht door de Rechtbanken van Brussel, desgevallend het Vredegerecht van onze maatschappelijke zetel, naar onze keuze. Het Belgisch recht is van toepassing.

Mijn-website-maken.be draagt op geen enkel wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden enz. De klant zal Mijn-website-maken.be telkens vrijwaren door eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam. Registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de vzw DNS Belgium)

De klant heeft kennis genomen ervan en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinregistratie, beschikbaar op de website van Mijn-website-maken.be en verklaart dat Mijn-website-maken.be hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.
Klant is verantwoordelijk voor de door zijn opgegeven e-mailadres. Bij beveiliging van spam dient de klant erop te letten dat mailings van Mijn-website-maken.be niet in zijn spambox terecht komen.

Alle facturen van Mijn-website-maken.be zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen, zonder korting, of bij ontvangst van de factuur binnen de 8 dagen. Bij gebreke aan tijdige betaling van onze facturen wordt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een verwijlsintrest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50,00 EUR op de factuurhoofdsom verschuldigd. In de mate dat deze schadevergoeding per factuur betrekking zou hebben op een hoofdsom van meer dan 10.000 euro wordt ze op het hogere herleid naar 7 % en naar 5% voor het meerdere boven 20.000 euro. Deze conventionele schadevergoeding dekt o.m. de kosten ten gevolge van het niet naleven van de verbintenissen door de klant, de kosten eigen aan de administratie en de boekhouding van openstaande rekeningen, de immobilisatie van liquide kapitalen en de kosten verbonden aan de wijziging van geprogrammeerde kredieten, en laat ons recht desgevallend een hogere schade te bewijzen en de betaling ervan te vorderen, onverlet. Indien de klant in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen te voldoen behouden wij ons het recht voor de nakoming van onze eigen verplichtingen op te schorten en eventueel de contractuele band te verbreken ten nadele van de klant.
Bij wanbetaling van de factuur heeft Mijn-website-maken.be het recht om de website(s) van de klant offline te halen. Bij betaling wordt de website(s) terug online geplaatst.
Mijn-website-maken.be heeft het recht de prijzen van de domeinnamen en webhostingpakketten te wijzigen en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant.  

Bij wijziging van persoonsgegevens van de klant zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen moeten minstens 2 maanden voor de vervaldag van de factuur medegedeeld worden aan Mijn-website-maken.be facturatie dienst op het e-mailadres info@mijn-website-maken.be.
Bij niet tijdige betaling van een factuur binnen de 8 dagen en op het einde van de looptijd van de domeinnamen zullen deze automatisch in quarantaine komen, de reactivatiekosten hiervan zullen doorgerekend worden aan de klant als deze de reactivatie aanvraagt. De klant dient zelf de reactivatie van een domeinnaam aan te vragen. Als er geen aanvraag gedaan werd van een reactivatie komt een domeinnaam na 40 dagen terug uit quarantaine vrij, zodat deze terug vrij is om te registreren door derden. Mijn-website-maken.be treft hierbij geen enkele verantwoordelijkheid van het terug vrij komen van een domeinnaam.

Websites gemaakt met de WebBuilder

Aangezien een deel van de bestanden van de websites gemaakt met de WebBuilder op een externe server staan, kan Mijn-website-maken.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze websites. De klant heeft duidelijk in de welkomst-mail de nota gekregen dat hij regelmatig een back-up van de Website Builder moet maken, dus de klant is zelf verantwoordelijk hiervoor.

Garantie ‘Niet tevreden, geld terug’

De ’niet tevreden, geld terug garantie’ geldt voor een periode van 14 dagen en is niet van toepassing op domeinnamen. Indien de klant niet tevreden is en zijn geld terug eist, zal de prijs van de domeinnaam afgetrokken worden van het te terug betalen bedrag.

SEO of zoekmachine optimalisatie:

Mijn-website-maken.be doet ook zoekmachine optimalisatie voor sommige websites van zijn klanten. Dit gebeurt door aanpassingen aan de website van de klant en aanmaak van backlinks die verwijzen naar de website van de klant. Mijn-website-maken.be kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het dalen in de zoekresultaten van zoekmachines (zoals bv Google) of het niet meer goed functioneren van de website.

AVG Privacy Policy

Mijn-website-maken.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de Privacy Policy van de websites van zijn klanten. Dit geldt zowel voor de klanten die webhosting van Mijn-website-maken.be afnemen als voor de klanten waarvan Mijn-website-maken.be de webdesign heeft gedaan.

Opzegging diensten:

Opzegging van de diensten kan per e-mail aan info@mijn-website-maken.be, dit kan eveneens schriftelijk gebeuren.
Voor het schriftelijk opzeggen van uw domeinnaam, hosting of server kun u een opzegbrief sturen naar:

Mijn-website-maken.be
Eerste Linieregimentstraat 4
8710 Ooigem (Geen bezoekadres)

Alle diensten worden automatisch verlengd. Mocht klant deze diensten niet te verlengen moet hij dit een maand voor verlengdatum aangeven, ofwel via email ofwel via post. Op aanvraag kan de klant ook verkiezen zijn facturen via de post te krijgen. Bij wanbetaling van de factuur heeft Mijn-website-maken.be het recht om de website(s) van de klant offline te halen. Bij betaling wordt de website(s) terug online geplaatst.

Inhoud van de websites van de klanten van Mijn-website-maken.be 

Alle diensten die Mijn-website-maken.be aanbiedt mogen enkel voor legale doeleinden gebruikt worden. Het doorspelen, opslaan of de presentatie van gelijke welke informatie, gegevens of materialen die in strijd zijn met de wetgeving van België en de Europese Unie is verboden. Dit omvat o.a. : auteursrechtelijk beschermd materiaal, materiaal dat dreigend of obsceen is, materiaal dat alleen voor volwassenen bestemd is, of materiaal dat beschermd is door handelsgeheim en andere statuten. De abonnee stemt ermee in Mijn-website-maken.be schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke schade-eis die voortvloeit uit het gebruik van de diensten dat de abonnee of om het even welke andere partij schade toebrengt. Noot: Pornografie en sex-gerelateerde handel is verboden op om het even welke server. Dit omvat de (seksuele) inhoud, of directe links naar sites die alleen voor volwassenen bestemd zijn. Dit is ook het geval voor sites die om het even welke illegale activiteit promoten of die een inhoud hebben die onze of andere servers op het internet kunnen schade toebrengen. Links naar dergelijke zaken zijn ook verboden. Mijn-website-maken.be zal als enige beslissen welke zaken kunnen en welke niet.
Mijn-website-maken werkt samen met het incassobureau "Klaarincasso" als een factuur niet betaald word.

Voorbeelden van niet-aanvaardbare inhoud of links :

Illegale software
Gekraakte programma's of archieven
Warez sites
Pornografie
Spamming software
Racisme

JVL zal de enige zijn die uitmaakt wat een inbreuk op deze bepaling vormt.

Verkeersrichtlijnen:

Dankzij de unieke broneigenschappen en 'verkeerspatronen' eigen aan bepaalde type sites, zijn de volgende gelimiteerd per maand:
Onderverhuren – elk domein huisvest bijkomende gebruikers
Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven
Spiegelsites
Distributiepunten
Elke website wiens voornaamste doel is het distribueren van bestanden
Alle websites met bestanden die niet uitsluitend tekst-webpagina's zijn.


Intellectuele Eigendomsrechten:

Het is mogelijk dat materiaal dat voor u toegankelijk is door de diensten van Mijn-website-maken.be beschermd is door bepaalde wetten in de Verenigde Staten, de Europese Unie of door andere auteursrechtelijk beschermde wetten, of door wetten die handelsmerken, handelsgeheimen of eigendomsinformatie beschermen. Behalve wanneer de eigenaar van dergelijke rechten het uitdrukkelijk toelaat, mag u de Mijn-website-maken.be Dienst niet gebruiken op een manier waarop dergelijke rechten, wat betreft materiaal dat u via het Mijn-website-maken.be netwerk kan manipuleren, zouden worden geschonden, afgezwakt of een onwettige bestemming krijgen. Als u een domeinnaam gebruikt gerelateerd aan de Mijn-website-maken.be diensten of gelijkaardige diensten, mag u die domeinnaam niet gebruiken met schending van de rechten van om het even welk handelsmerk, dienstenmerk, of gelijkaardige rechten van een derde partij.

Netwerkbeveiliging:

Klanten mogen het Mijn-website-maken.be netwerk niet gebruiken in een poging om de gebruikersauthenticiteit of –beveiliging van een host, netwerk of account te omzeilen. Dit betekent o.a. toegang tot data die niet voor de gebruiker bedoeld zijn, inloggen in een server of account welke niet uitdrukkelijk voor de gebruiker bestemd is, kraken van paswoorden, de beveiliging van andere netwerken uittesten op zoek naar zwakke punten of een inbreuk op het beveiligingsbeleid van een andere organisatie. De klanten mogen niet proberen tussen te komen of diensten te weigeren aan andere gebruikers, hosts of netwerken. Dit omvat o.a. het overstelpen met veelvuldige mails of andere opzettelijke pogingen om een host of netwerk te overbelasten of te laten crashen.

Lastering:

Lasterpraat verspreiden over het internet kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid.


Dienstweigering:

Mijn-website-maken.be eigent zich het recht toe om diensten te weigeren of op te zeggen. Inbreuk op één van de regels van Mijn-website-maken.be kan tot gevolg een waarschuwing, een opschorting of mogelijks de beëindiging van het contract hebben. Accounts die worden opgezegd omwille van schending van de voorwaarden krijgen geen terugbetaling. Bij niet betalen van facturen kunnen diensten op suspend worden gezet tot deze vereffend zijn.

Ongevraagde e-mails:

U mag het Mijn-website-maken.be netwerk, de Mijn-website-maken.be uitrusting of de Mijn-website-maken.be e-mailadressen niet gebruiken voor het verspreiden van ongewenste reclame en berichten. Uw domein mag niet vermeld worden als oorspronkelijke verzender, tussenpersoon of antwoordadres bij dergelijke zaken. Dit verbod wordt nog uitgebreid naar het verzenden van ongewenste massamailings vanwege een andere dienst dat op de één of de andere manier het gebruik van het JVL netwerk, de JVL uitrusting of de Mijn-website-maken.be e-mailadressen betrekt/impliceert. Een boodschap wordt als ongewenst beschouwd als het gepost is in strijd met de statuten of het handvest van een nieuwsgroep of als het is verzonden naar iemand die het bericht niet heeft aangevraagd. Hiertoe is het niet voldoende dat iemand zijn e-mail adres openstelt voor het publiek, want dat maakt nog geen aanvraag of verzoek uit om boodschappen te ontvangen.
Ook laten wij geen mailings toe, met andere toepassingen dan deze door Mijn-website-maken.be ter beschikking gesteld.
Als u zich schuldig maakt aan zulke praktijken, eigent Mijn-website-maken.be zich het recht toe om uw domein buiten gebruik te stellen. Mijn-website-maken.be kan diensten annuleren of weigeren aan mensen die bekend staan voor dergelijke overtredingen. Bovendien eigent Mijn-website-maken.be zich het recht toe om zelf te bepalen welke zaken deze regel schenden. Elke overtreding of schending kan een annulering van de diensten tot gevolg hebben, en dit zonder terugbetaling.
Dus, elke overtreding of schending zal een onmiddellijk desactivering van de diensten tot gevolg hebben, en dit zonder terugbetaling.

Misbruik:

Alle pogingen om een Mijn-website-maken.be server, klant, bediende of het bedrijf te ondermijnen, te belasteren, valselijk te beschuldigen, te bedreigen of schade toe te brengen zijn ten strengste verboden en is een reden om alles onmiddellijk stop te zetten zonder terugbetaling. Bovendien zullen al die pogingen gerechtelijk vervolgd worden.

Schadeloosstelling:

Mijn-website-maken.be kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies die klanten lijden door het offline zijn van de servers en bijgevolg het offline zijn van de website van deze klant.

De klant verklaart zich akkoord dat hij Mijn-website-maken.be zal verdedigen en schadeloosstellen voor alle claims, wettelijke verplichtingen, verliezen, kosten en vorderingen, incl. redelijke advocatenhonoraria, opgelegd aan Mijn-website-maken.be, zijn agenten, zijn klanten, directeurs en bedienden, welke mogen voortspruiten uit om het even welke verleende dienst of verkocht product. De klant verklaart zich akkoord dat hij Mijn-website-maken.be zal verdedigen en schadeloosstellen voor verplichtingen die voortvloeien uit (1) schade toegebracht aan een persoon of eigendom, veroorzaakt door een verkocht of verspreid product met verwijzingen naar een Mijn-website-maken.be server, (2) materiaal geleverd door de klant dat de eigendomsrechten van een derde partij (vermeend) schendt en (3) auteursrechtelijke inbreuken. De klant verklaart zich akkoord de verplichtingen van Mijn-website-maken.be te beperken tot het bedrag dat voor de dienst is betaald.Afwijzing:

Mijn-website-maken.be zal niet verantwoordelijk zijn voor schade die uw zaak kan oplopen. Mijn-website-maken.be biedt geen enkele garantie, noch uitgesproken noch onuitgesproken, voor de diensten die we aanbieden. Mijn-website-maken.be wijst elke garantie of verhandelbaarheid of geschiktheid af voor een bepaald doel. Dit omvat verlies van data voortvloeiende uit vertragingen, niet-leveringen, verkeerde leveringen, en elke dienstonderbreking veroorzaakt door Mijn-website-maken.be en zijn werknemers. Mijn-website-maken.be eigent zich het recht toe om deze regels te wijzigen of te vervolledigen zonder voorafgaande verwittiging. Indien U de regels en voorwaarden niet respecteert kan dat resulteren in een account desactivering.
Bovendien verwacht JVL dat zijn klanten die internetdiensten aanbieden aan anderen volledig de wetten op de privacy van online communicatie zullen respecteren. Wanneer dat niet zo is worden de voorwaarden geschonden. Ten slotte wenst Mijn-website-maken.be te benadrukken dat bij het aanvaarden van de diensten de klanten Mijn-website-maken.be volledig schadeloos zullen stellen voor het overtreden van elke wet of voorwaarde gesteld door Mijn-website-maken.be. Dit betekent dat indien Mijn-website-maken.be wordt vervolgd voor activiteiten waarvoor de klant verantwoordelijk is, de klant de schadevergoeding die geëist wordt tegen Mijn-website-maken.be zal vergoeden, plus kosten en redelijke advocaten kosten.
Indien de algemene voorwaarden niet nageleefd worden zal dat een onmiddellijk account des-activering tot gevolg hebben.
Mijn-website-maken.be eigent zich het recht toe deze voorwaarden te veranderen, aan te passen en bij te werken op elk moment en zonder vooraf gaande verwittiging.


Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Brussel. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.